Логопед

Диагностика, превенция, корекция и рехабилитация

на деца и възрастни с логопедични проблеми

Езиково-говорните нарушения са широко разпространени в детската възраст. Те дават силно отражение върху психичните процеси и върху процеса на комуникация и са свързани с появата по-късно на проблеми с ученето, както и на емоционални и поведенчески разстройства. Ранното им диагностициране и лечение е изключително важно за по-късното личностно и социално развитие в юношеството и зрелостта.Тези нарушения  причиняват на децата притеснения, „затвореност” и ограничена комуникация с околните, комплекси за малоценност и понякога  провокират прояви на агресивност. От съществена важност е да се отбележи, че говорните нарушения  рядко отминават с възрастта. Практиката показва, че изчакване проблема да се реши от само себе си е погрешно, защото дори  да се преодолее с времето, едно заекване например, у детето остават като трайни последици чувството за непълноценност, тревожност и комплексираност, а и не се изключва рецидив на заекването.

  КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ЛОГОПЕДИЧНА ПОМОЩ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ:

 • При липса на реакция или вслушване в гласа на говорещия  до 10-ия месец след раждането на детето.
 • При непроизнасяне на  отделни срички по подражание на възрастния (ма-ма-ма, та-та-та, тя-тя-тя, дя-дя-дя, ба-ба-ба и др.) до 10-ия месец
 • При  проблеми в изговарянето/липса/замяна/ изопачаване на съгласните звукове –с, з, ж, ч, щ, р, л, ф, в, т, д, к, г
 • При нарушен темп, ритъм и интонация като заекване, бърз и неразбираем говор
 • При нарушение на говора в резултат на детска церебрална парализа
 • При проговаряне след 2 годишна възраст /късно проговаряне
 • При ограничен, беден по обем пасивен и активен речник
 • При неясно звукопроизношение, неправилна структура на думите и неправилнo оформяне на изреченията
 • При трудности в разбирането на чужда реч
 • При  нарушени качества на речта – височина, сила или  изразителност
 • Когато  до 3-годишна възраст детето  не използва конкретни думи и кратки изречения, а „говори” със звукосъчетания и крясъци, неразбираемо за околните.
 • Когато до 4 –годишна възраст детето не задава въпроси от типа „Какво е това?”и „Защо?”.
 • При  затруднение на  изговаряне на  многосрични думи и думи със струпани съгласни – разместване, пропускане или разменяне сричките в думата
 • При затруднение при  разказване последователно по картинки и по даден сюжет.

Логопедът е специалист по комуникативни нарушения, който се занимава с обследване, диагностика и корекция на различни езиково-говорни нарушения при деца и възрастни.Той може да оцени степента на речево развитие на Вашето дете, да определи логопедичния статус и да организира подходяща програма за логопедична корекция, в някои случаи съвместно и с други специалисти /психолог,специален педагог, невролог, психиатър, педиатър, хомеопат и др./. Той е длъжен да се съобрази с възрастта на пациента, равнището на индивидуално невропсихологично и речево развитие, вида и степента на речевото нарушение, съхранените комуникативни и адаптивни възможности на пациента.

В хода на логопедичната работа има постоянна връзка със семейството на детето и близките на възрастния с говорен проблем. Той трябва да бъде компетентен в съветите си към родителите, да спазва “договорните отношения” и да пази “медицинска тайна”.

Логопед към НЧ “Христо Смирненски е Иглика Гуленова-Цветкова.

Тя завършва 19-то СОУ” Елин Пелин” с хуманитарен профил и ФНПП на СУ” Климент Охридски”. Има магистърска степен по логопедия и олигофренопедагогика от 1997г. Оттогава до 1999г. работи
като логопед в 4-то помощно училище” Проф. Димитър Кацаров”-София, през което
време участва в медико-педагогически комиисии. От 1999г. до 2011г. работи във 2-
ро СОУ” Акад. Емилиян Станев”- София. От 2011г. до 2013г. работи като хоноруван
преподавател по Български език и литература в Българското училище в Никозия,
Кипър. След като се връща в България работи в 50 ОУ  в кв. “Драгалевци” , а от учебната 2016/2017 г. е логопед в 134 логопедична детска градина в кв. “Хиподрума”.
Иглика има опит с деца със СОП /специфични обучителни трудности/ и начална училищна
възраст.

Сфери на работа:
• Диагностика, корекция и рехабилитация на устна и писмена реч
• Работа с деца със специфични обучителни трудности
• Подготовка на деца за постъпване в 1-ви клас

 

Цена 25,00 лв./посещение

Час за логопедичните консултация  свързвайки се  с Иглика на gsm: 0896/ 108 057